Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.posprzatamygrob.pl usługobiorcy proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu.

§ 1 Postanowienia początkowe

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.posprzatamygrob.pl, prowadzony jest przez Sebastiana Feluś z siedzibą w Gdańsku ul. Romana Wyrobka 1, działającego w ramach niezarejestrowanej działalności gospodarczej Prawo przedsiębiorców. Dziennik Ustaw /  Dz.U.2021.162 t.j.,  e-mail: biuro@posprzatamygrob.pl.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów oraz Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.
 • Sprzedawca – firma Posprzatamy Grób – Sebastian Feluś z siedzibą w Gdańsku, .
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.posprzatamygrob.pl.
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Konto – konto klienta w Sklepie, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Klienta Zamówieniach w Sklepie.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.
 • Produkt – dostępne w Sklepie: przedmioty lub usługi, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub usługi zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3 Kontakt

 • Adres Sprzedawcy: Załęże, Aleja Lipowa 45, 83-304
 • Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@posprzatamygrob.pl
 • Numer telefonu Sprzedawcy: +48 574268707
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00-18:00 od poniedziałku do piątku.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu komputer, tablet, smartfon
 • aktywne konto poczty elektronicznej,
 • włączona obsługa plików cookies oraz Javascript.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga założenia Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu lub poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Sprzedający jest płatnikiem VAT.
 4. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

§ 6 Konta Klienta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie adresu e-mail, niezbędnego do potwierdzenia zamówienia.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest dobrowolne.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 5. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Klient zobowiązany jest do podania aktualnego adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie Zamówienia.
 7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 7 Składanie Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie),
 2. wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 3. zalogować się (również z konta Facebook) lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz danych potrzebnych do wykonania usługi,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam”,
 6. wybrać jeden ze sposobów płatności określonych w § 8 pkt. 3 i w zależności od sposobu płatności opłacić zamówienie.

§ 8 Dostawa oraz płatność

 1. Metodą odbioru zamówionej usługi przez Klienta jest otrzymanie dokumentacji fotograficznej lub filmowej potwierdzającej wykonanie usługi (wysłana na e-mail, telefon).
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • płatności elektroniczne,
 • płatność przelewem na konto Sprzedającego,
 • płatność dokonana w placówce Poczty Polskiej lub innej.
 • Płatności elektroniczne obsługuje firma – CashBill oraz STRIPE

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie internetowej Sklepu.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu bądź telefonicznie.

Zamówienie telefoniczne wprowadzane jest do Sklepu internetowego przez pracownika Sprzedającego a potwierdzenie otrzymuje Klient na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia lub za pomocą sms-a wysłanego na numer telefonu Klienta, gdyby nie posiadał adresu mailowego.

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Produktów do asortymentu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów/Usług po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 3. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 4. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień – Sklep www.posprzatamygrob.pl 24 godziny na dobę.
 5. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 10:00 do 15:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15:00, w soboty, w niedziele oraz w święta i dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Otrzymanie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez niego Regulaminu Sklepu.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 8. Termin dokonania płatności może ulec skróceniu o czym Klient zostanie wyraźnie poinformowany przy składaniu Zamówienia drogą telefoniczną bądź przez umieszczenie informacji w potwierdzeniu Zamówienia, które otrzymuje Klient na swój adres e-mail.
 9. Początek biegu terminu wykonania Produktu/Usługi dla Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 10. Dostawa Produktu/Usługi odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od Umowy, bez podawania przyczyny wygasa po upływie 14 dnia kalendarzowego od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Konsumenta na adres poczty elektronicznej bądź za pomocą sms-a wysłanego na numer telefonu komórkowego Konsumenta.
 2. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (usługa świąteczna, usługa całoroczna) termin wskazany w ust. 1 biegnie od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Konsumenta.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – (dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3).
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:

– w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

– w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, kwotę zapłaty obliczoną proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny. Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia częściowo spełnione.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy jeśli umowa ta nie została wykonana w całości w następujących przypadkach:
  1. Klient nie opłaci zamówienia w całości,
  2. Zakres usługi okaże się inny niż wybrany przez Klienta,
  3. Wykonanie umowy będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

§ 11 Reklamacje

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php , www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego, zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Ta strona używa plików Cookies.